Lưu trữ cho từ khóa: Chẩn đoán bệnh

Hướng dẫn chẩn đoán bệnh của động vật thủy sản ở châu Á

“Hướng dẫn chẩn đoán bệnh của động vật thủy sản ở châu Á” hoặc “Hướng dẫn chẩn đoán bệnh ở châu Á” là một tài liệu hướng dẫn chẩn đoán toàn diện, cập nhật về các mầm bệnh và loại bệnh đã được liệt kê trong Hệ thống báo cáo hàng quí về bệnh động vật thủy sản của NACA/FAO/OIE, bao gồm cả một số bệnh khác ở khu vực châu Á.