Lưu trữ cho từ khóa: Sông

Nghiên cứu nuôi cá chiên trong ao nước chảy và lồng trên sông

Cá chiên là đối tượng thủy đặc sản quý hiếm có giá trị kinh tế cao, được nuôi theo hình thức trong ao nước chảy và lồng trên sông. Việc nghiên cứu các hình thức nuôi này giúp người dân có những hiểu biết và kinh nghiệm sản xuất, tạo hiệu quả nuôi trồng cao.