Lưu trữ cho từ khóa: GAP

Thực hiện GAP trong nuôi trồng thủy sản

Với chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng đầu tư nông nghiệp có trọng tâm, lấy chất lượng, giá trị, hiệu quả làm mục tiêu cho tăng trưởng thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thời gian qua, tỉnh thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ nông sản, trong đó có lưu ý về việc sản xuất sạch gắn với bảo vệ môi trường bằng việc áp dụng các tiêu chuẩn GAP bước đầu đạt được một số kết quả.