Chuyên mục lưu trữ: Tài liệu

Tổng hợp tài liệu thủy sản tải về miễn phí bao gồm: tài liệu khuyến nông, tài liệu khuyến ngư, tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học, luận văn thủy sản… Các nhóm tài liệu chuyên ngành thủy sản của Việt Nam và thế giới.

Tài liệu kỹ thuật nuôi trông và vận chuyển thủy sản của Bộ

Kỹ thuật nuôi cá bống kèo, Kỹ thuật nuôi cá lóc bông, Kỹ thuật nuôi cá rô đồng,… Các phương pháp vận chuyển động vật thủy sản sống, Kỹ thuật vận chuyển cá nước ngọt (Cá Mè, cá Trôi, cá Chép, cá Trắm cỏ, cá Rô phi, Kỹ thuật vận chuyển cá biển (Cá Song, cá Giò, cá Hồng Mỹ, cá Cháp, cá Vược, cá Hồng Đỏ, cá Hường Chấm…), …