Chuyển từ trồng lúa sang nuôi tôm có phải xin phép?

Gia đình tôi hiện đang canh tác hơn 1 mẫu ruộng để trồng lúa. Nhưng tôi thấy việc trồng lúa kém hiệu quả, nay tôi muốn đào ao để nuôi tôm, vậy tôi có phải báo cáo, xin phép không? Nguyễn Văn Hải (Nam Định).

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn – Công ty Luật Hồng Bách và Cộng sự trả lời:

Để khuyến khích các chủ thể sử dụng đất phát huy năng lực, sáng tạo trong sản xuất, tạo ra giá trị hiệu quả kinh tế cao, Nhà nước cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 57, Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định trên thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Theo quy định này, gia đình bạn đang trồng lúa, nay chuyển sang nuôi tôm thì phải xin phép và phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 107 của Luật Đất đai.

Theo Lê Chiên, Nông thôn Ngày nay, 30/10/2014

Ý kiến của bạn