Chuyên mục lưu trữ: Khám phá

Khám phá thế giới thủy sản như những nguồn lợi, sản vật từ môi trường nước được con người khai thác, nuôi trồng, thu hoạch, sử dụng làm thực phẩm, nguyên liệu hoặc bày bán trên thị trường.

Ô nhiễm khí quyển ảnh hưởng đến chất lượng nước

Các hoạt động của con người đã làm thay đổi nồng độ các chất khí và các hợp chất khác trong khí quyển. Mưa axit thường không ảnh hưởng lớn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản và việc sử dụng vôi nông nghiệp có thể đệm cho nước chống lại các tác động của mưa axit ở các cơ sở nuôi sử dụng nước sông / suối.