Quy trình tạm thời nuôi tôm trong vùng dịch bệnh

Trong năm 2014, tình hình thiệt hại trên tôm nước lợ do bệnh hoại tử gan tụy cấp có giảm, nhưng bệnh đốm trắng vẫn tăng và diễn ra trên diện rộng. Mặc dù vậy, trong các vùng nuôi tôm bị bệnh vẫn có những mô hình nuôi đạt kết quả tốt do có quy trình quản lý nuôi chặt chẽ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát các mô hình nuôi tôm an toàn trong vùng dịch bệnh trong thời gian qua, Tổng cục Thủy sản đã tổng kết đánh giá và xây dựng quy trình sản xuất an toàn trong vùng dịch bệnh để phổ biến nhân rộng. Ngày 6/1/2015, Tổng cục Thủy sản đã có Công văn số 10/TCTS-NTTS đề nghị các Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị chức năng phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn quy trình nuôi tôm nước lợ an toàn trong vùng dịch bệnh để người nuôi thực hiện trong các vụ nuôi tiếp theo.

Phụ lục Quy trình tạm thời nuôi tôm nước lợ an toàn trong vùng dịch bệnh

Theo FICen, fistenet, 17/01/2015

Một bình luận trong “Quy trình tạm thời nuôi tôm trong vùng dịch bệnh”

Ý kiến của bạn